ေဂတ္လန္ေ၀င္ ႒ာန္ဏံ http://www.montemplemy.blogspot.com/

Sunday, August 8, 2010

IBC Orientation Program 2010

ဘာ Collage IBC သဘင္ဆုဪဂဗကြးဘာတၞိ ၂၀၁၀ (8-9/07/2010)

ဘာ Collage IBC သဘင္ဆုဪဂဗကြးဘာတၞိ ၂၀၁၀ -၂ပႜး...

ေဂတ္လန္ ဍဳင္ေသံဒကုတ္ ဒိုဟ္၉သာန္ ၂၀၁၀

အရွာံေၾတံၾတဟ္ ေကာ္ဘိမာဲ


အရွာံေၾတံၾတဟ္ ေကာ္ဘိမာဲ

ပႜး...

Wednesday, August 12, 2009

ေဂတ္လန္ဍဳင္ေသံဒကုတ္သႜဳင္က်ာ ၂၀၀၉Type your summary here.

Type the rest of your post here.

ပႜး...

အာစာဗြဟ္ အဘိဓ၀္ ယကရုဏာဒါသပႜး...

ဘာ Collage IBC


ကဍဳိပ္သကိုပ္ IBC Most Ven. Wei Wu

Type the rest of your post here.

ပႜး...

Wednesday, August 20, 2008

သံေ၀ဇနိယ ၄ ဒႝာဲ

၁။ ဒႝာဲက်ာ္ဒွ္မႝိဟ္၂။ ဒႝာဲက်ာ္ကိႜဂြံသဗၺညဳတညာန္၃။ ဒႝာဲက်ာ္တြံဓ၀္ဓမၼစက္၄။ ဒႝာဲက်ာ္သၸပရိနိဗၺာန္

ပႜး...

Friday, November 30, 2007

ၾကကၠဒိန္မန္ ကြာန္ကအ္ဗိုတ္ 2010

ၾကကၠဒိန္မန္ကြာန္ကံဗိုတ္ပုဲ ိ2010။

ပႜး...